Aktualizacja – sprostowanie

do Specyfikacji istotnych warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze 58/5 o powierzchni 0,7731 ha, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-18 (LD1P/00047961/2) – rozdział III pkt 1.

 

Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z pozyskaniem mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowych i operatu wodnoprawnego na likwidację rowu otwartego
R-N17 i budowę odwodnienia terenu inwestycyjnego w Kompleksie 1 ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim, termin  zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę musi ulec przesunięciu.

W związku z powyższym, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, że dokonanie likwidacji rowu melioracyjnego na przedmiotowej nieruchomości i budowa nowego systemu odwodnienia terenu Kompleksu 1 ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim jest przewidziana do końca czerwca 2016 roku.