Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź, ul. ks.bp. Tymienickiego 22/24

Ogłasza dialog konkurencyjny na opracowanie Analizy ekonomicznej optymalnego sposobu zagospodarowania części działki Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. bp. Tymienieckiego 22/24 o numerze ewidencyjnym 80/18 obrębu W-25 będącej w wyłącznym użytkowaniu ŁSSE S.A.

Do postepowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17 czerwca 2015 roku, do godz. 11.00 w sekretariacie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi przy ul. ks.bp Tymienieckiego 22/24.

Informacje na temat przetargu udzielane są mailowo: aleksandra.suszczewicz@sse.lodz.pl lub telefonicznie (42) 275 50 81.

 

Do pobrania:
1. Informacja o przedmiocie zamówienia oraz warunkach dopuszczenia do udziału w postępowaniu
2. Formularz o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3. Karta identyfikacyjna Oferenta – załącznik nr 1 do wniosku
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków podstawowych udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego – załącznik nr 2 do wniosku
5. Wykaz zrealizowanych przez Oferenta samodzielnie bez korzystania z podwykonawców podobnych i porównywalnych z zamówieniem analiz ekonomicznych – załącznik nr 3 do wniosku
6. KOMPLEKS 3 ŁSSE MAPA
7. Wypis z ewidencji gruntów
8. Wypis z ewidencji budynków
9. Mapa ewidencyjna