Budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (Część 2)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na:
wybudowanie zewnętrznych instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz przebudowę studni czepnej i poszerzenie wjazdu do budynku hydroforni
na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Pożądany okres realizacji zamówienia :

rozpoczęcie: od dnia 7.10.2010r.
zakończenie: do dnia 31.10.2010r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

cena : 80%
gwarancja : 10%
termin wykonania : 10%
Istotne warunki tego zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczono na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl .

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) najpóźniej do dnia 29.09.2010r. do godz. 11ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2010r. o godz. 12ºº w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. lub telefonicznie 42 275-50-63, 275-50-65.