W związku z koniecznością przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do ofert złożonych w ramach postępowania na świadczenie usług doradczych w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych w projekcie „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” (zapytanie ofertowe z dn.25.09.2019r.), Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o przesunięciu daty upublicznienia wyników ww. postępowania do dnia 14.10.2019r.

Projekt „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.