Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wyłonienie Wykonawcy odbudowy studni głębinowej wraz z zasilaniem jej w energię elektryczną oraz budowy rurociągu zasilającego w wodę zbiornik p.poż. w Kompleksie 3 ŁSSE w Łodzi przy  ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena: 60%
  • długość okresu gwarancji na roboty budowlane: 20%
  • termin wykonania robót budowlanych: 20%

Pożądany okres realizacji całości zamówienia:

  • rozpoczęcie: najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia,
  • zakończenie: najpóźniej w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną do dnia 19.04.2017 r. na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi  do dnia 10.05.2017 r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie ŁSSE S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. – pok. 1.15 lub telefonicznie  (42) 275-50-65, (42) 275-50-92.