Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje o unieważnieniu postępowania DIK.450.3.2023.ŁM, na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych pięciokondygnacyjnych wraz z pawilonem usługowym z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości nr ew. 2201/2, 2201/5 obręb 10 znajdującej się w Ksawerowie przy ul. Rzepakowej.

Zamawiający unieważnia postępowanie DIK.450.3.2023.ŁM ze względu na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie jest zasadne, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania.