Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o zakończeniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem było wyłonienie Wykonawcy analizy ekonomicznej optymalnego sposobu dostarczenia powierzchni produkcyjno-magazynowej na wynajem w ŁSSE.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęło siedem ofert, w tym sześć w wymaganym przez Zamawiającego terminie, tj. do 24 lutego 2016 r. do godz. 11:00.
W wyniku prac Komisji Przetargowej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę PwC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 14.