Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl

e–mail: info@sse.lodz.pl

 

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót budowlanych związanych z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 składających się z dwóch zadań:

Zadanie I:

„Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych i układu drogowego wraz
z odwodnieniem i oświetleniem” w ramach projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN-15kV z tego terenu”, realizowanych przy wsparciu finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.

Zadanie II:

„Usuniecie kolizji istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe i roztopowe
z terenu nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25 z budowaną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną dla obsługi terenu inwestycyjnego ŁSSE” realizowane bez wsparcia finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu wyniosła: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę firmy:

Techniczna Obsługa Inwestycji Janusza Gradomski

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48

za cenę netto 36.000,00 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane nadzory wynoszącym 60 miesięcy.