W dniu 30 stycznia 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 6 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Kutnie przy ul. Poprzecznej (powiat kutnowski, województwo łódzkie), składającą się z działek gruntu o numerach 147/19 i 148/12 o powierzchni łącznej 1,4873 ha, obręb geodezyjny 3 Sklęczki, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze obręb geodezyjny 3 Sklęczki, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/00023093/7, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma TAP KUTNO Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Kutnie, działającego w branży paszowej.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 17.060.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 23 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 23 pracowników do dnia 31 grudnia 2023 roku.