W dniu 11 września 2018 roku zostały rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 12 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łodzi przy ul. Stokowskiej, w obrębie ewidencyjnym W-8, składającą się z działek gruntu o numerach: 241/2 i 241/3 o łącznej powierzchni 1,6933 ha, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00311702/8, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Bakels Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego w Łodzi, zajmującego się produkcją surowców oraz półproduktów dla piekarnictwa i cukiernictwa.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.370.000,00 PLN w terminie do dnia 30 września 2021 roku oraz zwiększyć zatrudnienie kształtujące się na poziomie 15 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 25 pracowników w terminie do dnia 30 września 2026 roku.