INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy,
który otrzyma zezwolenie na działalność w
ŁSSE – Podstrefa Łódź, Kompleks 12

W dniu 8 lipca 2016 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 12 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łodzi przy ul. Stokowskiej, obręb W-8, oznaczoną jako działka gruntu o nr ewid. 239 o pow. 0,3052 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00120710/1, z czego na terenie o pow. 0,2990 ha, objętym statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Globitel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Globitel Spółka z o.o. powstała w lipcu 2007 r. Przedsiębiorca prowadzi działalność w branży IT oraz telekomunikacyjnej. Jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym, który dostarcza nowoczesne usługi wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologii teleinformatycznych.

INWESTYCJA:

Na terenie ŁSSE powstanie nowy, specjalistyczny budynek w pełni przystosowany do działalności teleinformatycznej Spółki, wraz z kompleksowym wyposażeniem w niezbędne urządzenia i infrastrukturę. W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3.500.000,00 PLN w terminie do dnia 31 marca 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy łącznie co najmniej 14 pracowników, z czego co najmniej 6 pracowników po dniu uzyskania zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na łącznym poziomie co najmniej 14 pracowników przez okres 3 lat.