W dniu 10 kwietnia 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Radomsku przy ulicy Stolarzy (powiat radomszczański, województwo łódzkie), stanowiącą działkę gruntu o numerze 5/119 o powierzchni 0,3361 ha, obręb geodezyjny 36, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma EURO MEBLE Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Radomsku, działającego w branży meblarskiej.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.101.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 5 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 5 pracowników do dnia 31 grudnia 2023 roku.