W dniu 30 kwietnia 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomsku, w Kompleksie 2, przy ul. Przedsiębiorców i Stolarzy, oznaczoną jako działka gruntu o nr 5/115 obręb geodezyjny 36, o pow. 0,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Radomsku – V Wydział Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą KW Nr PT1R/00056334/4 – na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka Logistyka 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Logistyka 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą celową, utworzoną dla realizacji inwestycji planowanej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, polegającej na wybudowaniu i uruchomieniu hali magazynowo – spedycyjnej do obsługi klientów z branży motoryzacyjnej w sektorze B2B. Działalność gospodarcza polegać będzie na świadczeniu usług logistycznych części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli dla firmy Inter Cars S.A. w Warszawie.

INWESTYCJA:
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.483.000,00 PLN
w terminie do dnia 31 maja 2017 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 pracowników w terminie do dnia 31 maja 2017 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 maja 2020 roku.