W dniu 22 listopada 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Wieluń, Kompleks 5 oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej wraz z prawem naniesień budowlanych, oznaczonej jako działka nr 62/4 o pow. 0,8574 ha, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Wieluń, położonej w Wieluniu przy ul. Jana Długosza (powiat wieluński, województwo łódzkie), obręb ewidencyjny 2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/00103108/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Trans-Technik Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Trans-Technik Poland Sp. z o.o. to spółka z branży motoryzacyjnej, zajmująca się dystrybucją komponentów do produkcji nadwozi, przyczep i naczep.

INWESTYCJA:
Przedmiotowa inwestycja polegać ma na wybudowaniu nowoczesnego zakładu, w którym będą produkowane komponenty głównie dla samochodów transportowych wraz przebudową i modernizacją istniejącego na nieruchomości budynku, będącego pod ochroną konserwatorską na cele socjalne, w tym część biurową.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.903.830,00 zł w terminie do 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 6 pracowników, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz utrzymanie zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 21 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.