W dniu 28 października 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną jako działki gruntu o nr 830 oraz 837, położoną w Kutnie przy ul. Wschodniej, o łącznej powierzchni 5,7675 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę Weidenhammer Polska Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Planowana inwestycja polega na wybudowaniu zakładu produkującego opakowania – tuby z tektury wielowarstwowej do pakowania przekąsek i innego typu produktów żywnościowych.

Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6.000.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz zatrudnić co najmniej 31 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2018 r.