W dniu 18 września 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Skierniewice, kompleks 1 oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki gruntu o nr 126/71 oraz 126/73 położonej w Skierniewicach przy ul. Fabrycznej 76 o łącznej powierzchni 1,4569 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach – VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach odpowiednio: KW Nr LD1H/00003593/3 oraz LD1H/00027202/0 – na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem. Po przeprowadzeniu procedury, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 27 września 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników przedmiotowego przetargu.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę Thermica Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Jest to pierwsze zezwolenie Spółki Thermica. Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zakładu produkcyjnego płyt styropianowych oraz chemii budowlanej.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2.120.300,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zatrudnić co najmniej 27 pracowników, z czego 15 pracowników po dniu uzyskania zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca 2015 r. i utrzymać zatrudnienia na poziomie co najmniej 27 pracowników do dnia 31 marca 2018 r.