INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

W dniu 29 maja 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Radomsko, położoną w Radomsku przy ul. Stolarzy (powiat radomszczański, województwo łódzkie), składającą się z działek gruntu o numerach 5/131 i 5/132 o powierzchni łącznej 0,6000 ha, obręb ewidencyjny 36, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Cobra Yachts Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Cobra Yachts Sp. z o.o. to spółka działająca w branży jachtów oraz łodzi motorowych.

INWESTYCJA:

Celem inwestycji jest budowa zakładu produkcji jachtów i łodzi motorowych, a także wykonanie niezbędnej infrastruktury (w tym ogrodzenia, dróg i parkingów) oraz zakupi maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji projektu.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.894.563,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskaniu zezwolenia, łącznie co najmniej 8 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 8 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.