W dniu 21 listopada 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1. Ofertę na rokowania złożyła spółka Rena Łódź Sp. z o.o. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. 

INWESTOR:    

Inwestycja w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej polegać będzie na budowie nowej hali, w której prowadzona będzie działalność polegająca na produkcji i montażu podzespołów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do produkcji maszyn wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej12.932.640,00 PLN w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku oraz zatrudnienić przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy co najmniej 148 pracowników, z czego 10 pracowników po dniu uzyskania zezwolenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie co najmniej 148 pracowników do dnia 31 grudnia 2018 r.