W dniu 13 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łęczyca, Kompleks 1.

Trzy odrębne oferty do rokowań złożyła Spółka HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać 3 odrębne zezwolenia na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Łącznie Spółka  HTL-Strefa S.A.  posiada siedem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej  na terenie ŁSSE.

Firma HTL-Strefa Spółka Akcyjna jest producentem jednorazowych nakłuwaczy bezpiecznych do pobierania krwi do użytku w zamkniętej służbie zdrowia, nakłuwaczy personalnych do domowego użytku np. przez cukrzyków, stosowanych do nakłuwania palca oraz igieł insulinowych wykorzystywanych w leczeniu cukrzycy. Spółka osiągnęła pozycję lidera na światowym rynku jednorazowych nakłuwaczy bezpiecznych oraz wiodącą pozycję na rynku nakłuwaczy personalnych. W swojej działalności koncentruje się głównie na zaopatrzeniu w powyższe wyroby światowych liderów na rynku diagnostycznym, jak również sprzedaje je pod własnymi markami na wszystkich kontynentach przy współpracy z lokalnymi dystrybutorami.  

INWESTYCJA:

Pierwszy projekt inwestycyjny polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowę magazynu logistycznego do przechowywania komponentów wykorzystywanych do bieżącej produkcji oraz do składowania surowców i wyrobów gotowych. 

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.000.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 777 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 787 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.

Drugi projekt inwestycyjny wpisuje się w plany biznesowe HTL-STREFA ukierunkowane na rozszerzanie oferty produktów oraz rynków ich zbytu. Spółka planuje dywersyfikację działalności poprzez budowę linii produkującej urządzenia nakłuwające.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.470.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 787 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 802 pracowników przez okres co najmniej 5 lata.

Trzeci projekt inwestycyjny przewiduje wdrożenie produkcji zupełnie nowego wyrobu, dla której niezbędne będzie powstanie nowej linii wytwarzania, przeznaczonej wyłącznie  do produkcji kaset z lancetami personalnymi .

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.029.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 777 osób, a po 31 grudnia 2016 roku na poziomie 802 pracowników, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 7 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 784 pracowników do 31 grudnia 2016 r. i 809 pracowników  przez okres co najmniej 5 lat.