W dniu 28 sierpnia 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 5, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Łodzi, w którym Przedsiębiorca zamierza wdrożyć produkcję nowych medycznych systemów oświetleniowych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6.500.000,00 PLN w terminie do dnia 30 września 2020 roku oraz zwiększyć zatrudnienie kształtujące się na poziomie 51,7 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 56,7 pracowników do dnia 30 września 2023 roku.