W dniu 14 maja 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Raciąż.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka CEDROB S.A. z siedzibą w Ciechanowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Spółka CEDROB S.A. powstała w roku 1996. Prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów z mięsa, głównie drobiowego oraz gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 40.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 116 pracowników przez okres 5 lat od dnia osiągnięcia tego stanu zatrudnienia.