W dniu 27 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Press Glass S.A. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Kolejna inwestycja planowana do realizacji w Podstrefie Radomsko polega na budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym oraz wyposażeniu wybudowanych obiektów m.in. w linie produkcyjne do produkcji szyb zespolonych i ciętych, piece do hartowania szkła oraz odpowiednie zaplecze techniczne i biurowe.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 50.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 505 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 200 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 705 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.