W dniu 27 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sławno, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Nordkalk Sp. z o.o. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Nordkalk Sp. z o.o. to producent wyrobów na bazie kamienia wapiennego. Produkty te są wykorzystywane w przemyśle papierniczym, stalowym, drogowym, a także budownictwie, ochronie środowiska oraz rolnictwie. Nowa inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego w Sławnie – jego części przetwórczej. W ramach nowej inwestycji zostanie wybudowana hala produkcyjna i magazynowa wraz z infrastrukturą logistyczną oraz zostaną zakupione nowe środki trwałe.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20.940.000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 19 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 49 pracowników przez okres co najmniej 4 lat.