W dniu 5 września 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Stryków, Kompleks 5, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Prowell Sp. z o.o.

Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Strykowie, zajmującego się produkcją tektury falistej.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 160.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 marca 2021 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 69 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia 35 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 104 pracowników do dnia 30 września 2026 roku.