W dniu 8 maja 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno. Ofertę na rokowania złożyła spółka Sonoco Poland – Packaging Services Sp. z o.o. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. 

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej17.474.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 25 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzymać zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2019 roku.