W dniu 3 czerwca 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 17. Ofertę na rokowania złożyła spółka Infosys BPO Poland Sp. z o.o. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. W dniu 4 lipca 2013 r. Zarząd ŁSSE S.A. podjął uchwałę w sprawie wydania Spółce Infosys zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Strefy.

Spółka Infosys BPO Poland Sp. z o.o. zajmuje się obsługą procesów biznesowych (BPO: Business Process Outsourcing), świadcząc usługi dla klientów zewnętrznych. Działalność koncentruje się na usługach finansowo – księgowych i zakupowych, obsłudze procesów logistycznych, zarządzaniu bazami danych a także doradztwie i konsultingu.

Projektowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie przedsiębiorstwa, obejmującej trzy obszary:

– zwiększenie zatrudnienia,
– rozbudowę posiadanego zaplecza lokalowego: powiększenie posiadanej powierzchni biurowej celem zorganizowania nowych stanowisk pracy,
– rozbudowę posiadanego zaplecza technicznego.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej2.470.000,00 PLN w terminie do dnia 30 września 2015 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie – kształtujące się na poziomie 1456 osób (za okres pełnych 12 miesięcy poprzedzających dzień wydania niniejszego zezwolenia), poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 260 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2015 r.i utrzymanie na terenie Strefy zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 1716 pracowników w terminie do dnia 30 września 2020 r.