W dniu 25 kwietnia 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 10. Po przeprowadzeniu procedury, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 28 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku przedmiotowych rokowań

W wyniku rokowań wyłoniona została oferta złożona przez firmę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Jest to drugie zezwolenie przedsiębiorcy. Planowany przez Fujitsu do realizacji projekt inwestycyjny polegać będzie na rozbudowie przedsiębiorstwa oraz na wprowadzeniu do swojej oferty nowych usług.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 529 osób (za okres pełnych 12 miesięcy poprzedzających dzień wydania niniejszego zezwolenia), poprzez zatrudnienie na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 250 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 779 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.