INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Łódź, Kompleks 17

W dniu 23 grudnia 2016 roku rozstrzygnięto rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 17.

Ofertę do rokowań złożyła firma Infosys Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Infosys Poland Sp. z o.o.  jest spółką wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Infosys – globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Infosys Poland Sp. z o.o. zajmuje się obsługą procesów biznesowych dla klientów zewnętrznych, zlokalizowanych w kilkudziesięciu krajach europejskich. Działalność firmy koncentruje się przede wszystkim na usługach: finansowo-księgowych i zakupowych, obsłudze procesów logistycznych, zarządzaniu bazami danych, doradztwie, tworzeniu oprogramowania, a także badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie ekonomii, technologii i IT.

INWESTYCJA:

Nowa inwestycja polegać ma na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, a w efekcie – zwiększenia zakresu i skali świadczonych usług oraz dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzenie nowych usług, dotąd nieoferowanych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 100.000,00 EUR w terminie do dnia 30 września 2021 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 2397 osób poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 440 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na łącznym poziomie co najmniej 2837 pracowników przez okres 5 lat.