INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 2. 
W dniu 22 kwietnia 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 2. Ofertę na rokowania złożyła spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.


INWESTOR:    
Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na rozbudowie zakładu o nowe budynki oraz doposażeniu go w nowe maszyny i urządzenia, co skutkować będzie zarówno zwiększeniem mocy produkcyjnych jak i optymalizacją procesów produkcyjnych w zakładzie. Ulepszeniu ulegną również produktu wytwarzane w zakładzie co jest nierozerwalnie związane z faktem, iż inwestycja i wdrażana w zakładzie technologia produkcji pozwoli na wytworzenie  zwiększonej ilości asortymentu, działającego w oparciu o nowe, energooszczędne pompy cieplne.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 38.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 20 nowych pracowników wraz z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie co najmniej 300 pracowników z liczby pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia w terminie do dnia 31.10.2013 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 320 pracowników do dnia 31.10.2018 r.