Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

42 676 27 53 fax: 42 676 27 55

www.sse.lodz.pl

e–mail: info@sse.lodz.pl

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  na: 

na wykonanie kompleksowego wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz w Gminie Zgierz w infrastrukturę techniczną i usunięcia kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN 15kV z tego terenu, obejmującego:

Zadanie I: usunięcie z zagospodarowywanego terenu ŁSSE kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej 15kV i wybudowanie kablowej sieci energetycznej ją zastępującej.

Zadanie II: wybudowanie oświetlenia układu drogowego na terenie inwestycyjnym ŁSSE wraz z linią kablową je zasilającą w energię elektryczną.

Zadanie III: wybudowanie linii kablowej 0,4 kV zasilającej w energię elektryczną zaprojektowaną przepompownię ścieków sanitarnych przy terenie inwestycyjnym ŁSSE

Zadanie I i II – realizowane przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.

Zadanie III – finansowane ze środków własnych Zamawiającego

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu wyniosła: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę: 

firmę Pana Jarosława Mirzejewskiego EL-SERWIS z siedzibą w Rzgowie przy ul. Glinianej 21

za cenę netto 287.336,21 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącym 60 miesięcy.

Łódź, dnia  31.03.2014 r.