Rada Nadzorcza spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, (w sekretariacie – II piętro) w terminie do dnia 17 maja 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22g, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu ŁSSE S.A.”, zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Postępowanie kwalifikacyjne Prezes (doc)