Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ogłasza przetarg nieograniczony

na sprawowanie ochrony hali produkcyjno-magazynowej ŁSSE w Łodzi przy ul. Stokowskiej
(dz. nr ewid. 241/9 obręb W-8)
połączonej z usługą utrzymywania w należytym porządku terenu zewnętrznego i pomieszczeń wspólnych
w tym obiekcie
Kryteria oceny ofert:
– cena: 70%
– jakość usług: 30%
Przewidywany termin realizacji całości zamówienia:
od dnia 15.03.2019 r. przez okres 36 miesięcy z możliwością ewentualnego wydłużenia o dalsze 12 miesięcy.
Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem pozostałych załączników zostały udostępnione
Oferentom na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl w zakładce „Przetargi“.
Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa
Wincentego Tymienieckiego 22G do dnia 12.03.2019 r. do godz. 11ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019 r. o godz. 12ºº w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Sali
konferencyjnej K1 zlokalizowanej na parterze przy recepcji głównej.
Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
pok. 1.16 lub telefonicznie (42 206 76 06 ) lub ( 42 275 50 63).

Istotne Warunki Zamówienia

Zał. nr 1 IWZ -Formularz ofertowy

Zał. nr 2 IWZ – Oświadczenie Oferenta

Zał. nr 3 IWZ – Wykaz Podwykonawców

Zał. nr 4 IWZ – Wykaz usług ochrony

Zał. nr 5 IWZ – Wykaz usług porządkowych i sprzątających

Zał. nr 6 IWZ – Wykaz listów referencyjnych

Zał. nr 7 IWZ – wzór umowy

Zał. nr 8 IWZ – Oswiadczenie o zobowiązaniu się

Załącznik graficzny – plan realizacyjny zag. terenu nieruchomości ŁSSE

Załącznik graficzny – rzut parteru chronionego obiektu

Załącznik graficzny – rzut piętra chronionego obiektu

Załącznik graficzny – rzut piwnic chronionego obiektu

Odpowiedzi na zapytania Oferentów do treści Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ)

Informacja z otwarcia ofert