Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg nieograniczony

na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej wykonanie Wykonawcy przebudowy wnętrz i zmiany sposobu użytkowania budynku nr 62 – Dom Szwajcara zlokalizowanego na terenie kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, działka o nr ewid. 80/32 obr. W-25

Kryteria oceny ofert:

  • cena: 80%
  • termin wykonania zamówienia: 20%

Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem pozostałych załączników zostaną udostępnione Oferentom na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl w zakładce „Przetargi“ w dniu 26.02.2021 r.

 

Oferty należy składać zgodnie z warunkami opisanymi w Istotnych Warunkach Zamówienia do dnia 26.03.2021 r. do godz. 13ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 r. o godz. 1330 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są telefonicznie (605 122 729).