Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

1) uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów, Kompleks 2 oraz

2)  nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Miasta i Gminy Ostrzeszów, położoną we wsi Rojów, gmina Ostrzeszów (powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie), oznaczoną jako działka gruntu o numerze 468/3 o powierzchni 6,1703 ha, obręb ewidencyjny 0014, Rojów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00036827/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Miasta i Gminy  Ostrzeszów, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1PEO – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów i urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych i urządzeń infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami. Przedmiotowy teren objęty jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotliny Odolanowskiej (rozporządzenie Wojewody Kaliskiego Nr 63 z dnia 7 września 1995 r. – Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 15/95, poz. 95 z 25.09.1995 r.). W ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostę Ostrzeszowskiego, przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy RIVb, RV, RVI oraz łąki trwałe ŁV.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), minął 22 grudnia 2016 roku.

Cena wywoławcza brutto nabywanej nieruchomości wynosi: 4.244.792,00 PLN, w tym 23 % podatku VAT

Minimalne postąpienie wynosi 43.000,00 PLN.

Wadium wynosi 424.480,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1.  wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 69/79.
  2.  wpłacenie nie później niż do dnia 17 marca 2017 roku wadium, przelewem na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku Zachodnim WBK A. 1 Oddział Ostrzeszów nr 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Miasta i Gminy Ostrzeszów, w miejscu i terminie podanymi w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi, do dnia 21 marca 2017 roku do godz. 16.00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 13.00, dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

 

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi nie wcześniej niż przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.