ZAMAWIAJĄCY:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
KRS:0000014128
NIP:725-14-86-825
REGON: 471537330

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog konkurencyjny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących własnością ŁSSE S.A. zlokalizowanych na części działki 80/39 w obrębie W-25, z wyłączeniem terenu opisanego w Memorandum Inwestycyjnym zamieszczonym na stronie (www.sse.lodz.pl/tenders/memorandum-inwestycyjne/) położonej na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G.”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 1. Zamawiający ogłasza dialog konkurencyjny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących własnością ŁSSE S.A. zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G.
 2. Teren inwestycyjny, którego dotyczy postępowanie został objęty ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/483/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. Teren ten stanowi również strefę ochrony konserwatorskiej historycznego ukształtowania zabudowy przemysłowej i objęty jest obszarowym wpisem do rejestru zabytków nr A/44 z 20.01.1971 r.
 3. Teren objęty postępowaniem stanowi część działki 80/39 w obrębie W-25, z wyłączeniem terenu opisanego w Memorandum Inwestycyjnym zamieszczonym na stronie (www.sse.lodz.pl/tenders/memorandum-inwestycyjne/) położonej na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G.”
 4. Celem dialogu konkurencyjnego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących własnością ŁSSE S.A. zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G.
 5. W toku Dialogu, Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu w wybranych przez siebie zagadnieniach, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy o których mowa w pkt. 4, podmioty zaproszone do uczestnictwa w dialogu zostaną zaproszone do składania ofert.

II. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU KONKURENCYJNYM

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu konkurencyjnym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym (wzór zamieszczony w Załączniku nr 1 do ogłoszenia dostępny na stronie (www.sse.lodz.pl/tenders/ogloszenie-o-dialogu-konkurencyjnym/) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 2. Zgłoszenie należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego.
 3. Termin składania zgłoszeń: 14 dni od ukazania się ogłoszenia. Decyduje data złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.
 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu konkurencyjnym podmiotów, które złożą zgłoszenie do jego udziału po wyznaczonym terminie.

III. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 1. Dialog konkurencyjny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu konkurencyjnego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału w dialogu konkurencyjnym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym podmioty, które wykażą się odpowiednim doświadczeniem w zakresie projektowania obiektów biurowych i usługowych potwierdzonym załącznikami do zgłoszenia, o których mowa w pkt. 5.
 4. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w tym dialogu.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. wykaz zrealizowanych przez Oferenta w okresie 5 lat przed wszczęciem tego postępowania, dokumentacji projektowych w zakresie budynków biurowych i usługowych zakończonych uzyskaniem prawomocnych decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę,
  2. wykaz listów referencyjnych potwierdzających należyte wykonanie przez Oferenta dokumentacji projektowych (w tym minimum jedna dokumentacja na terenie objętych ochrona konserwatorską),
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
  4. wykaz osób, które według Oferenta będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowych opracowań projektowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
 6. Dialog konkurencyjny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
 7. Dialog konkurencyjny prowadzony będzie w formie określonej w § 6 ust. 3 Regulaminu przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego.
 8. Termin zakończenia Dialogu konkurencyjnego przewidywany jest na 28 dni od daty składania zgłoszeń, jednak Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia Dialogu w innym terminie zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego.

Dokument zatwierdzony
uchwałą Zarządu ŁSSE S.A.
z dnia 05.08.2019 r.