Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza otwarty konkurs na Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu, finansowanego w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów Inno_Lab Pilotaż Poland Prize”.
Nabór Partnera/Partnerów prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź, sekretariat) w terminie do 26.03.2018 r. do godz. 16.00.