Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg nieograniczony
na wyłonienie Wykonawcy pełnienia usługi Inżyniera Konsultanta dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A., zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, działka o nr ewid. 80/39 obr. W-25

Kryteria oceny ofert:

– cena: 60%

– doświadczenie Inżyniera Konsultanta w zarządzaniu projektami: 16%

– wykształcenie lidera zespołu Inżyniera Konsultanta z zakresu zarządzania projektami: 14%

– dodatkowe opcje w cenie: 10%

 

Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem pozostałych załączników zostaną udostępnione Oferentom na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl w zakładce „Przetargi“ w dniu 30.03.2021 r.

Oferty należy składać zgodnie z warunkami opisanymi w Istotnych Warunkach Zamówienia z uwzględnieniem modyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do dnia 26.04.2021 r. do godz. 1300

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2021 r. o godz. 1330 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są telefonicznie (605 122 729).