Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Stokowskiej na części działek o numerze ewid. 238 (droga wewnętrzna) i 249/9 obrębu W-8 i uzyskanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne decyzji o pozwoleniu na jej użytkowanie oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury w zależności od określonych prawem jej kategorii jako obiektów budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ w tym wzór umowy stanowiący dodatek nr 6 do SIWZ wraz z załącznikami oraz program funkcjonalno-użytkowy stanowiący dodatek nr 7 do SIWZ


W związku z licznymi zapytaniami od Wykonawców, przedstawiamy następujące wyjaśnienia do pobrania w pliku Odpowiedzi 16.03.2017 r.