Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym mający na celu wyłonienie Najemcy na

 najem na okres 4 lat nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, oznaczonej działką nr 80/33, obręb W-25, uregulowanej w KW LD1M/00301490/5, o powierzchni lokalu 134 m²
i powierzchni gruntu 266 m², na którym posadowiony jest budynek oraz na zakup wyposażenia niepodlegającego licytacji komorniczej, znajdującego się w tej nieruchomości.

Oferowana nieruchomość oraz wyposażenie nie podlegające licytacji komorniczej, znajdujące się w tej nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 oznaczona jako działka
nr 80/33 w obrębie W-25, o powierzchni lokalu 134 m² i powierzchni gruntu 266 m², na którym posadowiony jest budynek. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr LD1M/00301490/5. Przedmiotowa nieruchomość przystosowana jest do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Wykaz zbywanego przez ŁSSE S.A. wyposażenia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

Kryteria wyboru oferty w zł:

Przetarg wygra Oferent, który zaproponuje najwyższą sumę stanowiącą iloczyn oferowanej kwoty miesięcznego czynszu za 48 miesięczny najem i cenę zakupu wyposażenia niepodlegającego licytacji komorniczej.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A (sekretariat) najpóźniej do dnia 11.08.2017 r. do godz. 15.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  3. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, zostanie zawiadomiony pisemnie w ciągu 10 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy na najem.

UWAGA! Specyfikacja istotnych warunków przetargu, zawierająca m.in. pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl  w dziale PRZETARGI
i w gazecie lokalnej Nasze Miasto (31.07.2017 r).
Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu oraz zakupie wyposażenia, niepodlegającego licytacji komorniczej i warunkach przetargu udziela Departament Inwestycji
i Utrzymania ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22G, tel. 42 275 50 91.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.