Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wyłonienie Wykonawcy opracowania projektów budowlanych rozbiórki i wykonanie robót rozbiórkowych budynków pofabrycznych nr 9 i nr 10 zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena 80%
  • termin wykonania zamównienia 20%

Pożądany okres realizacji całości zamównienia:

  • rozpoczecie z dniem podpisania umowy
  • zakończenie do 4 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnych decyzji na rozbiórkę budynków nr 9 i nr 10

Istotne Warunki Zamówienia wraz z kompletem załaczników zamieszczone zostaną do dnia 19 września 2017 r. na stronie interentowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl/przetargi/

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G do dnia 16 października 2017 r. do godziny 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 1200 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane będą w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. 1.14 i 1.16 lub telefonicznie (42) 275 50 63, (42) 275 50 80.