Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  1. uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Koluszki, Kompleks 2 oraz
  2. nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Koluszki, położoną w Koluszkach przy ul. Nasiennej (powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie), składającą się z działki gruntu o numerze 38/23 o powierzchni 1,0462 ha, obręb ewidencyjny 2, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/00031961/3, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowiąca własność Gminy Koluszki, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klas R IIIb i RIVa.

Nieruchomość niezabudowana, dojazd bezpośredni drogą utwardzoną – asfaltową od ul. Nasiennej.
Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja w ul. Nasiennej.
Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna 110 kV.

Termin wywieszenia wykazu o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości do zbycia, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), minął 28.11.2017 roku.

Cena wywoławcza netto przedmiotowej nieruchomości wynosi: 836 960,00 PLN + podatek VAT w wysokości 23%

Minimalne postąpienie wynosi 8 370,00 PLN.

Wadium wynosi 83 700,00PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 64.
  2. wpłacenie nie później niż do dnia 16 marca 2018 roku wadium (w pieniądzu), przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Koluszkach, prowadzone przez Bank PEKAO SA I O/Koluszki nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Gminy Koluszki, w miejscu i terminie podanymi w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi, do dnia 16 marca 2018 roku do godz. 16.00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10.00, dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi w terminie nie krótszym niż siedem dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach http://www.koluszki.samorzady.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskim w Koluszkach.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl  in section “Tenders”.