Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  1. uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 7 oraz
  2. nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność gminy Miasto Sieradz, położoną w Sieradzu przy ul. Górka Kłocka (powiat sieradzki, województwo łódzkie), składającą się z działek gruntu o numerach 260/4, 261/2, 262/2, 263/2, 264/4, 265/2, 266/2 i 267/2 o powierzchni łącznej 5,4184 ha, obręb ewidencyjny 20, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00039945/2, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu stanowi własność gminy Miasto Sieradz. W dziale III ww. księgi wieczystej wpisano uprawnienie do korzystania z części nieruchomości (działka 260/4) o pow. 0,0267 ha w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i usuwaniem sieci elektroenergetycznej. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza dla terenu położonego w rejonie ulicy Jana Pawła II, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 9PU – zabudowa produkcyjno-magazynowa jako przeznaczenie podstawowe. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).

Termin ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości do zbycia, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), minął 23 października 2017 roku.

Cena wywoławcza brutto nabywanej nieruchomości wynosi: 3.718.290,00 PLN (w tym podatek VAT w wysokości 23%)

Wadium wynosi 371.829,00PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 64.
  2. wpłacenie nie później niż do dnia 29 stycznia 2018 roku wadium, przelewem na konto depozytowe gminy Miasto Sieradz, prowadzone przez PKO BP S.A. nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek gminy Miasto Sieradz.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od gminy Miasta Sieradz w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi, do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz. 16.00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi w dniu 2 lutego 2018 roku o godz. 10.00, dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą od ceny wywoławczej nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi nie wcześniej niż przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza www.umsieradz.finn.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl in section “Tenders”.