Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy:

1. uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sochaczew, oraz nabędą
2. niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasto Sochaczew, położoną w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej (powiat sochaczewski, województwo mazowieckie), składającą się z działki o numerze 1909/25 o powierzchni 1,5030 ha, obręb geodezyjny 0010, Sochaczew Wschód dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr PL1O/00037276/7, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem
lub
3. niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Sochaczew, położoną w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej (powiat sochaczewski, województwo mazowieckie), składającą się z działki o numerze 1909/27 o powierzchni 3,3412 ha, obręb geodezyjny 0010, Sochaczew Wschód dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr PL1O/00037276/7, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W ramach przedmiotowego postępowania dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej na jednej lub obu nieruchomościach wymienionych powyżej.

Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowiące własność Gminy Miasta Sochaczew, obciążone są nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. i są wolne od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowane nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem 9.3.1 U – tereny pod realizację wielofunkcyjnej zabudowy usługowej. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przedmiotowe nieruchomości sklasyfikowane są jako grunty orne klas PsIV.

Termin ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości do zbycia, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147),  minął 6 czerwca 2018 roku.

Cena wywoławcza brutto wraz z 23% podatkiem VAT przedmiotowej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu o numerze 1909/25 wynosi: 1.400.000,00 PLN.

Minimalne postąpienie wynosi 20.000,00 PLN.

Wadium wynosi 70.000,00 PLN.

Cena wywoławcza brutto wraz z 23% podatkiem VAT przedmiotowej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu o numerze 1909/27 wynosi: 2.600.000,00 PLN.

Minimalne postąpienie wynosi 30.000,00 PLN.

Wadium wynosi 150.000,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 206 76 00.
2. wpłacenie nie później niż do dnia 28 sierpnia 2018 roku wadium (w pieniądzu), przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sochaczewie nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Gminy Miasto Sochaczew, w miejscu i terminie podanymi w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi, do dnia 28 sierpnia 2018 roku do godz. 16.00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi w terminie nie krótszym niż siedem dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl in section “Tenders”.