Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

 • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  w Podstrefie Zgierz, Kompleks 3 oraz
 • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Lućmierz, w obrębie 0024 Lućmierz-Las, gmina Zgierz (powiat zgierski, województwo łódzkie), oznaczoną jako działka gruntu nr 258/31 o powierzchni 2,0013 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą
  nr LD1G/00093398/2, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy IVa i IVb.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 3.202.080,00 PLN + podatek zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży stawką VAT.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.: 320.208,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 00
  do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 69/64.
 • wpłacenie nie później niż do dnia 3 lutego 2017 roku wadium (w pieniądzu) przelewem na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w PKO BP S.A. I o/ Łódź nr rachunku: 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445.
  Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi, w miejscu i terminie podanymi w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 6 lutego 2017 roku do godz. 13.00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 6 lutego 2017 roku o godz. 13.30, dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

 

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.