Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg nieograniczony z elementami dialogu konkurencyjnego – negocjacji z oferentami (tryb mieszany) na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

“Rozbudowa przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących własnością
ŁSSE S.A.,  zlokalizowanych  na części działki o nr ewid. 80/39 obręb W-25 miasta Łodzi”,

która będzie realizowana na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami i dojściami, zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trzech etapach:

 • Etap 1 złożenie Oferty, rozumianej jako komplet dokumentów formalno-prawnych potwierdzających spełnia­nie warunków udziału w postępowaniu.
  Do Etapu 2 zostaną zakwalifikowani Oferenci spełniający warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia  (IWZ).
 • Etap 2 – złożenie Oferty cenowej na wykonanie zamówienia przygotowanej na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do IWZ ze wskazaniem propozycji istotnych zmian warunków wzoru umowy na wykonanie zamówienia załączonego do IWZ.
  W Etapie 2 odbędą się negocjacje istotnych propozycji zmian warunków umowy.
  Do Etapu 3 zostaną zakwalifikowani Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty  dla Zamawiającego.
 • Etap 3 – złożenie skorygowanej Oferty cenowej na wykonanie zamówienia oraz Oferty cenowej na wykonanie Aranżacji Najemców zgodnie z wymogami opisanymi w IWZ wraz z parafowanym wzorem umowy uzgodnionym w Etapie 2.
  W Etapie 3 Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia z wybranymi Oferentami negocjacji warunków realizacji w szczególności procedur związanych ze zleceniem i realizacją Aranżacji Najemców.
  W Etapie 3 dokonany  zostanie wybór oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego.

IWZ wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia Oferty w Etapie 1 postępowania rozumianej jako kompletu dokumentów formalno-prawnych potwierdzających spełnienie przez Oferenta warunków udziału w przetargu zostaną udostępnione Oferentom do samodzielnego pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.sse.lodz.pl/przetargi/ od dnia 2.06.2021 r.

Oferty w Etapie 1 postępowania należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (sekretariat) w Łodzi (90-349 Łódź)  przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G  do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 13.00.
O zachowaniu tego terminu decydować będzie data i godzina złożenia oferty w sekretariacie Zamawiającego.
W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich nie decyduje data stempla (nadania).

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane będą  przez Zamawiającego wyłącznie e-mailowo.
Adres e-mailowy  do kontaktu z Zamawiającym  podany został w IWZ.