Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Ksawerowie, w obrębie ewidencyjnym 0010 Ksawerów, oznaczonych jako działki gruntu o numerach:

 • 2164/32, 2164/34, 2164/36, 2164/82, 2164/84, 2164/86 i 2164/38 o łącznej powierzchni 20,5005 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste numerach: LD1P/00061191/7 oraz LD1P/00061554/0 (teren inwestycyjny I);
 • 2164/39, 2164/83, 2164/85 i 2164/42 o łącznej powierzchni 5,1490 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00061191/7 oraz LD1P/00040421/6 (teren inwestycyjny II);
 • 2192/1, 2192/3, 2192/8 i 2164/50 o łącznej powierzchni 3,3795 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00063401/7, LD1P/00063751/5 oraz LD1P/00065183/6 (teren inwestycyjny III);
 • 2192/10, 2192/15 i 2164/73 o łącznej powierzchni 2,7153 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00063751/5, LD1P/00064743/3 oraz LD1P/00064978/9 (teren inwestycyjny IV).

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. sprzeda ww. tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 31,7443 ha jako jeden obszar inwestycyjny na rzecz jednego oferenta.

Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i są wolne od zobowiązań na rzecz osób trzecich poza ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księgach wieczystych o numerach: LD1P/00061554/0 (prowadzonej dla działki 2165/38), LD1P/00040421/6 (prowadzonej dla działki 2164/42) oraz LD1P/00064978/9 (prowadzonej dla działki 2164/73).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowane nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem 1.P/U i 2.P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach przedmiotowe nieruchomości sklasyfikowane są jako grunty orne oznaczone symbolem RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem Br-RIVa i Br-RIVb, grunty pod rowami oznaczone symbolem W-RIIIa i W-RIIIb, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczone symbolem Lzr-RIVb, inne tereny zabudowane Bi oraz rowy oznaczone symbolem W.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61.901.385,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) plus podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej, tj.: 3.095.069,25 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 25/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie nie później niż do dnia 24 czerwca 2022 roku wadium (w pieniądzu) przelewem na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w PKO BP S.A. I o/ Łódź nr rachunku: 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445 – tytuł przelewu: Wadium, obszar inwestycyjny, obręb 10 Ksawerów. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez ŁSSE S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości. Wadium przepada na rzecz ŁSSE S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygrał, zostaje zwrócone Oferentowi w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn niezależnych od Oferenta. Oferent zobowiązany jest wówczas do udowodnienia okoliczności uzasadniających zwrot wadium.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z kompletem wymaganych załączników. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 27 czerwca 2022 roku do godz. 13.30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminu.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 dokona otwarcia ofert.

Oględzin przedmiotowej nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z ŁSSE S.A.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 • członkowie organu zarządzającego ŁSSE S.A. i jej organu nadzorczego;
 • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
 • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 • osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Kryteria oceny ofert:

 • oferowana cena nabycia nieruchomości;
 • wybrane kryteria jakościowe określone w tabeli nr 2 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713 z późn. zm.) – ocena projektu inwestycyjnego.

Warunkiem koniecznym rozstrzygnięcia przetargu wynikiem pozytywnym jest zaoferowanie przez oferenta ceny nie niższej niż cena wywoławcza nieruchomości oraz uzyskanie przez oferenta co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów w zakresie oceny projektu inwestycyjnego przyznanych przez członków Komisji Przetargowej.

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 75 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów wskazanych w tabeli „kryteria oceny ofert”.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru oferty znajdują się w pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami, zawierająca m.in. opis przedmiotu przetargu, pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej ŁSSE S.A.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela Monika Orzeł, Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, tel. 605 160 866, e-mail: monika.orzel@sse.lodz.pl.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ŁSSE S.A. i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŁSSE S.A.