Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w obrębie W-36, oznaczonych jako działki o numerach: 71/144, 71/149, 71/8, 71/9, 71/1 oraz udziału wynoszącego 14/16 części we współwłasności działki numer 71/33, o łącznej powierzchni 5,6038 ha, dla których Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1M/00303702/9, LD1M/00180182/8, LD1M/00179689/2 i LD1M/00180178/7.

Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i są wolne od zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Dla oferowanych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą nr LXIX/1753/18 rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28.03.2018 r., oferowane działki położone są na terenach aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości, oznaczonych symbolem AG2.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi przedmiotowe nieruchomości sklasyfikowane są jako tereny kolejowe (5,1222 ha), grunty orne oznaczone symbolem RV (0,3267 ha) oraz jako lasy oznaczone symbolem LsVI (0,1549 ha).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.009.500,00 zł netto (słownie: czternaście milionów dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) plus podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.: 1.400.950,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie nie później niż do dnia 20 czerwca 2022 roku wadium (w pieniądzu) przelewem na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w PKO BP S.A. I o/ Łódź nr rachunku: 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445 – tytuł przelewu: Wadium działki 71/144, 71/149, 71/8, 71/9, 71/1, 71/33, obręb W-36 Łódź. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez ŁSSE S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości. Wadium przepada na rzecz ŁSSE S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z kompletem wymaganych załączników. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 21 czerwca 2022 roku do godz. 9.30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminu.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 dokona otwarcia ofert.

Oględzin przedmiotowej nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z ŁSSE S.A.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie organu zarządzającego ŁSSE S.A. i jej organu nadzorczego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Kryteria oceny ofert:

  1. oferowana cena nabycia nieruchomości;
  2. wybrane kryteria jakościowe określone w tabeli nr 2 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 ze zm.) – ocena projektu inwestycyjnego.

Warunkiem koniecznym rozstrzygnięcia przetargu wynikiem pozytywnym jest zaoferowanie przez oferenta ceny nie niższej niż cena wywoławcza nieruchomości oraz uzyskanie przez oferenta co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów w zakresie oceny projektu inwestycyjnego przyznanych przez członków Komisji Przetargowej.

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 75 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów wskazanych w tabeli „kryteria oceny ofert”.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru oferty znajdują się w pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

W odniesieniu do działek o numerach: 71/8, 71/9, 71/1 oraz części działki nr 71/33, przeniesienie prawa własności nieruchomości na nabywcę nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez podmioty uprawnione, tj.:

  1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2243 z późń. zm./ – w odniesieniu do działek: 71/8, 71/9, 71/1,
  2. Gminę Łódź na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1899/ – w odniesieniu do działek: 71/8, 71/9, 71/1 oraz części działki 71/33,
  3. Lasy Państwowe na podstawie art. 37a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach /tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1463 z późn.zm./ – w odniesieniu do udziału w działce 71/33.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży i warunkowej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami, zawierająca m.in. opis przedmiotu przetargu, pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej ŁSSE S.A.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela Magdalena Plecińska, tel. 605 051 535, e-mail: magdalena.plecinska@sse.lodz.pl.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ŁSSE S.A. i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŁSSE S.A.