Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-18, oznaczonych jako działki gruntu o numerach:

  1. 93/17 i 94/10 o łącznej powierzchni 0,1949 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00047745/2 dla działki 93/17 i LD1P/00047668/8 dla działki 94/10 (teren inwestycyjny I);
  2. 93/18, 94/9, 93/8, 93/9, 94/7, 96/5, 95/7, 96/3, 95/5 oraz 97/5 o łącznej powierzchni 2,1443 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00047745/2 dla działki 93/18, LD1P/00047668/8 dla działek 94/9 i 97/5, LD1P/00052186/3 dla działek 93/8 i 93/9, LD1P/00052187/0 dla działki 94/7, LD1P/00052188/7 dla działek 96/5 i 95/7, LD1P/00048373/0 dla działek 96/3 i 95/5 (teren inwestycyjny II).

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. sprzeda ww. tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 2,3392 ha jako jeden obszar inwestycyjny na rzecz jednego oferenta.

Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu na rzecz Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna, ujawnionej w księdze wieczystej nr LD1P/00048373/0 i wykonywanej na działce 96/3 w obrębie K-18.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowane nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem 1P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Pabianickiego przedmiotowe nieruchomości sklasyfikowane sąjako łąki trwałe oznaczone symbolem ŁIV i grunty orne oznaczone symbolem RIVb i RV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.210.560,00 zł netto (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.: 421.056,00 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie nie później niż do dnia 17 listopada 2020 roku wadium (w pieniądzu) przelewem na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w PKO BP S.A. I o/ Łódź nr rachunku: 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445 – tytuł przelewu: Wadium działki Przemysłowa-Zachód, Konstantynów Łódzki. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez ŁSSE S.A. lub też, gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości. Wadium przepada na rzecz ŁSSE S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z kompletem wymaganych załączników. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 18 listopada 2020 roku do godz. 9.30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminu.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 10.00, dokona otwarcia ofert.

Oględzin przedmiotowej nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z ŁSSE S.A.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie organu zarządzającego ŁSSE S.A. i jej organu nadzorczego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest najwyższa zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą nic cena wywoławcza nieruchomości.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami, zawierająca m.in. opis przedmiotu przetargu, pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej ŁSSE S.A.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela Przemysław Piotrowski, Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, tel. 42 275 50 64, 48 605 161 232, e-mail: przemyslaw.piotrowski@sse.lodz.pl.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ŁSSE S.A. i Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŁSSE S.A.