Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-18, oznaczonej jako działki gruntu o numerach: 53/5, 54/5, 55/5 oraz 58/5 o łącznej powierzchni 2,2116 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00047668/8 dla działki 53/5, LD1P/00047740/7 dla działki 54/5, LD1P/00048303/9 dla działki 55/5 oraz LD1P/00047961/2 dla działki 58/5.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu na rzecz Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna, ujawnionej w księdze wieczystej nr LD1P/00047961/2 i wykonywanej na działce 58/5 w obrębie K-18.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Pabianickiego przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako łąki trwałe oznaczone symbolem ŁIV, grunty orne oznaczone symbolem RV, RVI, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczone symbolem Lzr-RV oraz drogi oznaczone symbolem dr.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.980.880,00 zł netto (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.: 398.088,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie nie później niż do dnia 30 sierpnia 2021 roku wadium (w pieniądzu) przelewem na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w PKO BP S.A. I o/ Łódź nr rachunku: 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445 – tytuł przelewu: Wadium działki 53/5, 54/5, 55/5, 58/5, Konstantynów Łódzki. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez ŁSSE S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości. Wadium przepada na rzecz ŁSSE S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z kompletem wymaganych załączników. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 31 sierpnia 2021 roku do godz. 9.30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminu.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 10.00, dokona otwarcia ofert.

Oględzin przedmiotowej nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z ŁSSE S.A.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie organu zarządzającego ŁSSE S.A. i jej organu nadzorczego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą nic cena wywoławcza nieruchomości.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami, zawierająca m.in. opis przedmiotu przetargu, pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej ŁSSE S.A.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela Monika Orzeł, Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, tel. 605 160 866, e-mail: monika.orzel@sse.lodz.pl.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ŁSSE S.A. i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŁSSE S.A.