Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-19, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 86/34 i 86/36 o łącznej powierzchni 0,4839 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00023551/1.

Właścicielem oferowanej nieruchomości jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3PU – obiekty produkcyjne, składy, magazyny i zabudowa usługowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 886.215,00 zł netto  (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych) plus podatek VAT w wysokości 23%.

Minimalne postąpienie wynosi  9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Przetarg (licytacja ustna) odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00.  w siedzibie ŁSSE S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi.

Udział w przetargu warunkowany jest wpłatą najpóźniej do dnia 19 grudnia 2017 roku wadium  w pieniądzu w wysokości 88.621,50 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 50/100).

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, zawierająca m.in. pozostałe warunki przystąpienia  do przetargu, numer konta, na które należy wpłacić wadium i cenę oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl. 

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela Monika Orzeł, Specjalista  ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, tel. 42 275 50 79, e-mail: monika.orzel@sse.lodz.pl.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub zawarcia umowy sprzedaży, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w jej interesie. O powyższych okolicznościach ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.